Reizen Muylaert

Droomreizen op maat

Algemene Voorwaarden

1. Onze facturen en voorschotten zijn contant, netto, zonder korting en op hun datum betaalbaar te Denderhoutem.

2. Iedere factuur die niet betaald is binnen de maand vanaf haar vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 150 euro, evenals met een intrest van 12% per jaar. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Bijkomende kosten van invordering alsmede gerechts- en uitvoeringskosten zijn niet inbegrepen in de aangerekende interesten.

3. Elke klacht of bezwaar zal niet aanvaard worden indien zij niet gedaan wordt – per aangetekende brief binnen de acht dagen na ontvangst der factuur of na de gedane prestaties. Betwisting van de gefactureerde prijs of factuur verleent in geen geval vrijstelling van betaling van de volledige factuur.

4. De persoon die de reis reserveert verbindt zich hoofdelijk en solidair met de vereniging of rechtspersoon voor wie de reis wordt uitgevoerd, in betaling van de reissommen of eventuele schadevergoeding. 

5. Alle vervoerprestaties (huur bus met chauffeur voor vooraf samengestelde groep) welke binnen de 10 dagen voor de voorziene afreis worden afgelast, zullen gefactureerd worden aan 100% van de door de beroepsverenigingen vastgestelde vervoersprijzen. 

Voor georganiseerde reizen gelden verder vermelde  annuleringskosten

6. Iedere persoon is voor zichzelf alsook voor de minderjarigen en/of voorwerpen onder zijn toezicht geplaatst, verantwoordelijk op het vlak van de geldende voorschriften tegenover de Belgische autoriteiten, zoals politie, rijkswacht, douane enz…

7. Bij vertraging van meer dan 15 minuten, veroorzaakt door één der deelnemende reizigers, behoudt onze firma zich het recht voor niet langer te blijven wachten. Indien er moet gewacht worden, zal een meerprijs gerekend worden van 30 euro per uur excl btw, evenals de eventuele kosten voor een tweede chauffeur om de rij – en rusttijden te respecteren.

8. Onze firma is niet aansprakelijk voor reisonderbrekingen of onvoorziene gebeurtenissen ten gevolge van nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, ziektes, overstromingen, opengebroken wegen, epidemieën, oorlogen, weersomstandigheden, wijzigingen van dienstregelingen, stakingen, problemen bij grensovergangen, pannes of defecten aan voertuigen, enz… Deze opsomming is exemplatief. De daaruit voortvloeiende kosten voor vervoer of verblijf zijn volledig ten laste van de reiziger. Een reis welke door averij wordt onderbroken, blijft volledig verschuldigd.

9. Onze firma is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van reisgoed alsook niet verantwoordelijk voor privé-voertuigen gestationeerd op onze parking. U kan een reis- en bagageverzekering bij ons afsluiten.

10. Door het plaatsen van een reservatie aanvaardt de klant onze algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

11. Iedere reiziger, deelnemer aan onze reizen, of door deze verkochte reizen, of door ons uitgevoerde of geleverde vervoerdiensten, of iedere huurder of inzittende van één van onze autocars, wordt beschouwd te hebben kennis genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
De reisinrichters nemen de verplichting op zich deze algemene verkoopsvoorwaarden ter kennis te brengen van de reizigers.

12. Alle verhogingen van onze exploitatiekosten te wijten aan stijgingen van onder meer lonen, verzekeringen, verkeersbelasting, brandstof, banden, index, taksen e.d. geven aanleiding tot aanpassing van de overeengekomen prijs en dit in dezelfde mate als de stijging die de vervoertarieven van de beroepsverenigingen van autobus- en autocarondernemers vertonen.

13. De reisbureaus, autocarondernemingen of verhuuragentschappen welke voor onze rekening in onderverhuring presteren worden gedurende drie jaar na de prestatie het recht ontzegd om rechtstreeks met onze cliënten te onderhandelen of prestaties voor hen uit te voeren op risico van een eis voor schadevergoeding. 

15. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement bevoegd.

16. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

17. Indien de reis uitgevoerd wordt met een voertuig, anders dan onze vervoeronderneming gaat alle verantwoordelijkheid over aan de firma aan wie het voertuig toebehoort. 

18. We behouden ons het recht toe de reis te annuleren indien er niet genoeg inschrijvingen zijn.

19. Al de opdrachten worden uitgevoerd volgens de recentste geldende Europese wetgeving.

Bepaling met betrekking tot de contracten tot reisbemiddeling.

Artikel 1: Bevoegdheden.
Door de bestelbon te ondertekenen verleent de inschrijver aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator. 

Artikel 2: Prijs.
1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten, die worden opgelegd door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is.
3. Daarenboven zijn dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan 12,50 Euro bijkomende dossierkosten.

Artikel 3: Betalingen.
1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.
2. Voorschotten en facturen die niet op hun vervaldag betaald zijn zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een min. van 150 euro, evenals met de wettelijke intresten vanaf de vervaldag.

Artikel 4: Formaliteiten.
1. De inschrijver dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden meegedeeld en deze ook mede te delen aan alle deelnemers.
2. De inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden van de inbegrepen verzekeringen.
3. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Artikel 5: Uurregelingen.
De vermelde uurregeling zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger.
1. Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. 
2. Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annuleringskosten heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15% van de reissom.
3. Wijzigingen aan de geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Tot 30 dagen voor vertrek: 12,50 Euro per persoon, minder dan 30 dagen voor vertrek: 25 Euro per persoon.

Artikel 7: Klachtenregeling.
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van het arrondissement bevoegd.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot de contracten tot reisorganisatie

Annulering door de reisorganisator 
Wanneer er minder dan 20 deelnemers ingeschreven zijn voor een reis, kan de reisorganisator deze reis annuleren. Tenminste 21 dagen voor afreis, zullen de deelnemers worden verwittigd en worden de reeds betaalde sommen integraal terugbetaald. Er kan door de reiziger geen aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling.

Annulering door de reiziger bij o.a. groepsreizen en skireizen 
De annulering moet zo vlug mogelijk tijdens de kantooruren (9.00 -17.00) worden meegedeeld.
De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald :

Tot 60 dagen voor vertrek 15% van de reissom
59 tot 35 dagen voor vertrek 25 % van de reissom
34 tot 20 dagen voor vertrek 50 % van de reissom
19 tot 10 dagen voor vertrek 75 % van de reissom
9 tot 1 dag voor vertrek 100 % van de reissom
Annulatie op vertrekdag of no-show 100 % van de reissom

Opmerking : indien de reis het vervoer ter zee, een cruise of een vliegtuigtraject betreft, zijn op dit reisonderdeel de annuleringsvoorwaarden van de betrokken zeevaart- of luchtvaartmaatschappij van toepassing en kunnen de annuleringskosten hoger oplopen.

Dagtrips, tickets, vervoer en tickets kunnen na resevatie niet kostenloos geannuleerd worden.

Ondergetekende, inschrijver, verklaart de brochure of het programma en de polisvoorwaarden van de op zijn bestelling toepasselijke verzekeringen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben en alle voorwaarden op de bestelbon, alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden afgedrukt op de bestelbon en in de toepasselijke brochures, website en programma’s te aanvaarden. De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden. 
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Reizen Muylaert n.v. door de Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37 1030 Brussel (NBB nr 0745 -RPR 0416.056.358) msamlin.com/  verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reizigers verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.

Benevens de waarborgen voorzien in de hierna volgende voorwaarden zijn de verbintenissen van de reisbemiddelaar en van de reisorganisator gedekt door de wettelijke borgsom (decreet van 2 maart 2007), die slechts kan aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven, waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan het Departement Internationala Vlaanderen, dienst Toeristische Vergunningen, Boudewijnlaan 30,1000 Brussel , en dit binnen de 12 maanden na de datum van de factuur die de schuld hebben doen ontstaan.

Winkelmand0
Er zijn geen producten in je winkelmand
Verder winkelen
0